Huishoudelijk Reglement

Hengelsportvereniging Groot Hoeksche Waard

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
De vereniging: Hengelsportvereniging Groot Hoeksche Waard gevestigd in de gemeente Hoeksche Waard
De statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 31-12-2020. In de gemeente Hoeksche Waard
Het bestuur: het bestuur van de vereniging
 

Contributiebetaling

Artikel 2

De jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte is terug te vinden op de website van de vereniging moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren:
 • in contanten bij aanvang van het lidmaatschap bij de daarvoor door het bestuur aan te wijzen persoon dan wel op een andere door het bestuur aan te wijzen plaats
 • door storting of overschrijving op een bankrekening van de vereniging;
 • door afgifte van een machtiging / automatische incasso.
Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende (jeugd)lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet op 31 december is voldaan kan op 1 januari van dat jaar verhoogd worden met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.
 

Overtredingen

Artikel 3

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:
 1. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daar op gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en).
 2. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis uit het viswater van HSVGRHW;
 3. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen toestemming heeft;
 4. het vissen zonder schriftelijke toestemming en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder schriftelijke toestemming in wateren waarvan de vereniging het visrechtheeft dan wel water waarvoor de vereniging een machtiging heeft;
 5. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
 6. onbehoorlijk gedrag en/of handelen daarnaar waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Commissies

Artikel 4

Het bestuur kan altijd een commissie in het leven roepen aangaande bepaalde onderwerpen.
Een commissie adviseert het bestuur. Bij eventuele overtredingen aangaande een binnen een commissie aangedragen onderwerp, beslist het bestuur.
 

Commissie van beroep

Artikel 5

 1. De commissie van beroep bestaat uit 5 leden en 2 plaatsvervangende leden. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
 2. Het bestuur stuurt een beroepschrift zoals bedoeld in artikel 7, lid 8 van de statuten direct naar de commissie van beroep in zoveel exemplaren als er commissieleden zijn, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet doen. De voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangende voorzitter draagt er zorg voor dat een voltallige commissie bestaande uit 5 personen wordt samengesteld uit de leden, respectievelijk de plaatsvervangende leden en dat alle (plaatsvervangende) leden een exemplaar van het beroepschrift ontvangen met vermelding van de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar het beroepschrift zal worden behandeld.
 3. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord dan wel heeft uitgenodigd om te worden gehoord en de aanvrager van het lidmaatschap, respectievelijk het lid ook na herhaald verzoek aan die uitnodiging geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is bevoegd het bestuur te horen. De commissie kan inzage vorderen van alle stukken die op de kwestie betrekking hebben en is bevoegd betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen.
 4. De commissie beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
 5. De commissie motiveert haar uitspraak en legt deze schriftelijk vast. De uitspraak wordt ondertekend door alle leden (of plaatsvervangende) van de commissie die over het beroepschrift oordeelden. De uitspraak wordt binnen de termijn zoals bedoeld in lid 2 aangetekend aan betrokkene toegezonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het bestuur.
 6. Ieder jaar aan tijdens de jaarvergadering als bedoeld in artikel 20 lid 2 van de statuten treedt ten minste één lid van de Commissie van beroep af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden waarin is bepaald dat elk commissielid uiterlijk aftreedt aan het einde van de jaarvergadering gehouden in het derde jaar, volgend op het jaar waarin het werd benoemd. Een volgens rooster aftredend commissielid is direct herbenoembaar. Het commissielid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn/haar voorganger in.
 7. Bij aftreden volgens rooster blijft een commissielid in functie totdat het is herbenoemd dan wel zijn/haar opvolger is benoemd.

Financiële Advies Commissie (FAC)

Artikel 6

 1. De FAC heeft tot taak toezicht te houden op het financiële beleid van het bestuur. Zij onderzoekt de jaarrekening en verantwoording van het bestuur en brengt de ledenvergadering schriftelijk verslag van bevindingen uit. In opdracht van de Algemene Vergadering beoordeelt de FAC, met het oog op een goede financiële bedrijfsvoering, de voorstellen met de financiële consequenties evenals de financiële verantwoording van het bestuur van HSVGHW, rapporteert daarover aan de Algemene Vergadering en formuleert daaromtrent zo nodig aanbevelingen. Zo nodig kan de FAC ook ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en de Algemene Vergadering. In geval dat de FAC en het bestuur van de HSVGHW geen overeenstemming kunnen bereiken over een voorstel, beslist de Algemene Vergadering. De FAC is bevoegd besluiten te nemen. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 2. Afhankelijk van de urgentie van een offerte beslist de FAC zo mogelijk binnen een termijn van 1 week over het al dan niet instemmen met de offerte.
 3. Het bestuur is verplicht aan de FAC alle gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. Betalingen door de penningmeester, bestemd voor investeringen en onderhoud, die de som van € 1500 te boven gaan behoeven de toestemming van de FAC. Voor investeringen van meer dan € 1500 kan de FAC indien zij dat nodig acht om twee offertes vragen.
 4. De FAC bestaat ten minste uit 3 leden en ten hoogste uit 5 leden. Ten minste 1 lid heeft een financiële en/of economische achtergrond.
 5. De leden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor de tijd van 3 jaar. Ieder jaar tijdens de jaarvergadering als bedoeld in artikel 20 lid 2 van de statuten treedt tenminste één lid van de FAC af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden waarbij aftredend FAC-lid niet herkiesbaar is. Bij aftreden volgens rooster blijft een FAC-lid in functie totdat zijn/haar opvolger is benoemd. Het FAC -lid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn/haar voorganger in.
 6. De leden van de FAC worden door de Algemene Vergadering gekozen uit de leden van de HSVGHW. De penningmeester van de HSVGHW kan niet binnen 1 jaar na zijn aftreden deel uitmaken van de FAC.
 7. In overleg met het bestuur van HSVGHW en de FAC wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor investeringen. Vanuit de vereniging kunnen verzoeken komen tot investeringen. De FAC bepaalt of dit van algemeen belang is of niet. Voor investeringen van algemeen belang voor elke sportvisser van de vereniging mag het bedrag een donatie zijn. Voor andere investeringen zal het in de vorm van een lening zijn. De FAC bepaalt de termijn van aflossing en het rentepercentage.
 8. De penningmeester van de HSVGHW zal desgevraagd de vergadering van de FAC bijwonen.
 9. De FAC wijst uit haar midden een voorzitter aan. Een lid van de Commissie notuleert de vergadering. De FAC vergadert tenminste 1 maal per jaar en wel voor de Algemene Vergadering waarin de begroting, respectievelijk het financieel verslag aan de orde wordt gesteld en vervolgens zo vaak als dit wenselijk wordt geacht door haar voorzitter of door minstens 2 van haar leden.
 10. De taken van FAC t.a.v. begroting en jaarrekening zijn de volgende:

Begroting:
  1. Verificatie van de aanvaarde uitgangspunten, zoals doorbelastingen, contributies, havengelden, afschrijvingen.
  2. Controle of de begroting een juiste vertaling van het meerjarenplan is.
  3. Onderzoeken of de toelichting helder is.
 
Jaarrekening:
  1. Toetsing van begroting met in achtneming van het aanvaarde beleid.
  2. Toetsing van de toepassing van de uitgangspunten.
  3. Onderzoeken of de toelichting helder is.

 1. De FAC brengt schriftelijk, uiterlijk 1 week voorafgaand aan de Algemene Vergadering, verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur. Het staat de FAC daarnaast vrij om zich tussentijds (schriftelijk) tot de het bestuur te wenden bij wijze van tussentijds verslag en/of informatie.
 2. De penningmeester en de overige leden van het bestuur van de HSVGHW zijn gehouden de FAC alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die deze commissie nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak.
 3. De FAC is zelfstandig bevoegd een registeraccountant voor rekening van de vereniging aanvullend boekenonderzoek te laten doen en daaromtrent gelijktijdig aan haar en het bestuur van HSVGHW te rapporteren.
 4. De ledenvergadering kan de leden van de FAC van hun functie ontslaan, maar zorgt dat de FAC te allen tijde functioneel is door het benoemen van nieuwe leden.
 5. De ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, een registeraccountant of andere ter zake deskundige benoemen ten einde de jaarrekening te controleren, daarbij een toelichting op te stellen en daarover een verklaring af te leggen.
 6.  Commissie water- en visstandbeheer

Artikel 7

 1. De commissie water- en visstandbeheer bestaat uit 5 leden. De commissie wijst uit haarmidden een voorzitter en een secretaris aan. De commissie water- en visstand beheer adviseert het bestuur met betrekking tot het visserijkundig beheer van de wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft. De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens (laten) verzamelen betreffende de waterkwaliteit, de visstand, de bevisbaarheid en overige relevante onderwerpen inzake de voor de vereniging van belang zijnde wateren.
 2. De commissie rapporteert periodiek maar ten minste 1 maal per jaar haar bevindingen aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
 3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer ten minste 3 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn.
 4. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft 1 stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
 5. 1 commissielid neemt plaats in de VBC Hoeksche Waard.

Wedstrijdcommissie

Artikel 8

 1. De wedstrijdcommissie bestaat uiteen afvaardiging van elke wedstrijdgroep uit de afdelingen van de voormalige dorpen van de gemeente Hoeksche Waard (Oud-Beijerland, 's Gravendeel, Mijnsheerenland, Heinenoord en Strijen). Zij wijst uit haar midden een penningmeester en secretaris aan. De voorzitter wordt aangesteld door het bestuur.
 2. De wedstrijdcommissie heeft 5 leden, waarvan 1 afgevaardigde naar het bestuur.
 3. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (laten)organiseren.

De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen wat zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer ten minste 3 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft 1 stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
 

Vliegviscommissie

Artikel 9

 1. De vliegviscommissie heeft 3 leden, waarvan 1 afgevaardigde naar het bestuur.
 2. De commissie heeft tot taak om, eventueel op verzoek van het bestuur, activiteiten te organiseren. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.

Karpercommissie

Artikel 10

 1. De karpercommissie heeft 3 leden waarvan 1 afgevaardigde naar het bestuur.
 2. De commissie heeft tot taak om, eventueel op verzoek van het bestuur, activiteiten te organiseren. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.

Commissie onderhoud gebouwen en steigers

Artikel 11

 1. De commissie onderhoud gebouwen en steigers bestaat uit vertegenwoordigers uit de afdelingen van de voormalige dorpen van de gemeente Hoeksche Waard(Oud-Beijerland, 's Gravendeel, Mijnsheerenland, Heinenoord en Strijen).
 2. De commissie heeft tot taak het onderhoud van gebouwen, vis- c.q. botensteigers en havens van de hengelsportvereniging te coördineren.
 3. De commissie heeft tot taak jaarlijks voor het onderhoud van gebouwen en steigers een begroting te maken met de daaraan verbonden kosten per onderdeel. Na goedkeuring van het bestuur dient de commissie zorg te dragen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Functie Havenmeester

Artikel12

 1. Voor elk van de havens in Maasdam en Westmaas is een havenmeester aangesteld.
 2. De havenmeester van Maasdam heeft tot taak het bijhouden van een wachtlijst voor ligplaatsen in de haven van Maasdam en het toekennen van ligplaatsen in overleg met het dagelijks bestuur conform artikel 5 van het havenreglement.
 3. De havenmeester van Westmaas heeft tot taak het bijhouden van een wachtlijst voor de ligplaatsen te Westmaas en het toekennen van ligplaatsen in overleg met het dagelijks bestuur conform artikel 5 van het havenreglement.
 4. De havenmeester controleert bij opzegging van een ligplaats of er beschadiging aan steigers of haven door de huurder is aangebracht en neemt de toegangssleutel in. Na verrekening van eventuele schade actueert de havenmeester de terugbetaling van borgsom en sleutelgeld.

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2022 van Hengelsportvereniging Groot Hoeksche Waard te Heinenoord.

Voorzitter

Secretaris